ประวัติและรางวัล

รางวัลต่างๆ ที่ไทยเปเปอร์ได้รับ ถือเป็นบทพิสูจน์หนึ่งของความเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์, การให้บริการ และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยเปเปอร์ยึดถือมาโดยตลอด

2539 - Award of Merit จาก National Safety Council
2540 - รางวัลดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงานระดับจังหวัด จาก จังหวัดราชบุรี
- โล่ห์เกียรติคุณ สำหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรม โครงการมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ ประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก./ISO 9002 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2541 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระดับจังหวัดจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี
- ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2543 - รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก./TIS 18001) จากสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ
- รางวัลชมเชยอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบประกาศเกียรติบัติผ่านการตรวจสอบประเมินการใช้เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้น ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- โล่ห์จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2544 - รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
2545 - รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2545 (Outstanding Award for Safety, Occupation Health and Environment) จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ใบประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมดีเด่น (Winder of Honarable Mention) ประเภทการบริหารงาน ด้านคุณภาพ ประจำปี 2545 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (ISO/IEC 17025 (มอก.17025-2543) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- ใบประกาศเกียรติบัตร สถานประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือส่งเสริมการจัดตั้งที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ฉบับต่ออายุการรับรอง ของสถาบันรับรองมาตรฐาน
- รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ – TQC (Thailand Quality Class) ประจำปี 2545 จาก
2546 - รางวัลดีเด่น ด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2546 ประเภท กิจการอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้าง ขนาดกลาง จัดโดย กระทรวงแรงงาน
- รางวัลสถานประกอบกิจการที่ให้ความร่วมมือการจัดตั้งและอบรมที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
- รางวัล Deming Prize จาก JUSE ประเทศญี่ปุ่น
- ใบรับรองระบบการจัดการบริหารงานคุณภาพ มอก.-ISO 9001:2000 (ฉบับต่ออายุ)
2547 - รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2546 TQA (Thailand Quality Award) ประจำปี 2546
- กลุ่มคุณภาพเมฆขาว ผ.ผลิตกระดาษเครื่องที่ 3 ส่วนผลิต 1 ได้รับรางวัล “QC Prize ระดับชมเชย” และ “รางวัลกลุ่ม QC ขวัญใจมหาชน” จาก คณะกรรมการจัดงาน Thailand Quality Prize งาน QC Prize ครั้งที่16 ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
- รางวัลใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ มอก.18001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- รางวัลใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานเลขที่ OHSAS 18001 จาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- รางวัลใบรับรองต่ออายุระบบ มอก.18001 และ OHSAS 18001 จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2547 รางวัลดีเด่นประเภทไม่มีสหภาพแรงงาน (สถานประกอบกิจการขนาดกลาง)
- เกียรติบัตรด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบการประจำปี 2547 จากสนง.ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
2548 - กลุ่มบุปผาชน ผ.ผลิตกระดาษเครื่องที่ 3 ส่วนผลิต 1 ได้รับรางวัลชมเชย งานมหกรรม QC แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย
2549 - กลุ่มบุปผาชน ผ.ผลิตกระดาษเครื่อง 3 ส่วนผลิต 1 ได้รับรางวัล “QC Prize ระดับ Golden” จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
- ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000 (ฉบับต่ออายุการรับรอง) ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ออกให้
2550 - กลุ่มบุปผาชน ผ.ผลิตกระดาษเครื่อง 3 ส่วนผลิต 1 ได้รับรางวัล “QC Prize ระดับ Silver” จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น(สสท)
- ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 (ฉบับต่ออายุการรับรอง) ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 21 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ใบเกียรติบัตร “The Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology ระหว่างวันที่ 21 ม.ค.-30 พ.ค. 2550 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ National Science and Technology Development Agency
2551 - รับใบรับรอง TPM Excellence Award ณ.ประเทศญี่ปุ่น
- รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ 22 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 14001:2004 (ฉบับต่ออายุการรับรอง) ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2552 - รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติครั้งที่ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 (ฉบับต่ออายุการรับรอง) ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
- ใบรับรอง COC (Chain-of-Custody) จาก FSC™ (Forest Stewardship Council™)
2553 - ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 (ฉบับต่ออายุการรับรอง) ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
2554 - รับใบรับรอง TPM Special Award ณ.ประเทศญี่ปุ่น