ภาพรวมบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้นำด้านกระดาษพิมพ์และเขียนครบวงจร

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (ไทยเปเปอร์) เป็นบริษัทผู้ผลิตกระดาษพิมพ์และเขียนในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยมีกำลังผลิตกว่า 547,000 ตันต่อปีจาก 3 โรงงาน ได้แก่ โรงงานบ้านโป่ง (บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด) โรงงานสำโรง (บริษัท กระดาษสหไทยจำกัด (มหาชน)) และโรงงานขอนแก่น (บริษัท ฟีนิกซ์ พัลพ์ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน))

ไทยเปเปอร์เป็นบริษัทที่ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง และมีการควบคุมขั้นตอนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ DCS (Distributed Control System) จึงทำให้เราเป็นผู้ผลิตกระดาษคุณภาพออกสู่ตลาดมาเป็นเวลากว่า 30 ปี

ซึ่งพิสูจน์ได้จากการเป็นผู้ผลิตรายแรกของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 TIS/OHSAS 18001 Deming Application Prize และ Thailand Quality Award (TQA) นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก เนื่องด้วยเราต้องการก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมๆ กับลูกค้า ซึ่งสามารถยืนยันความสำเร็จของนโยบายดังกล่าวได้จากการเป็นผู้นำในตลาด ปัจจุบันบริษัทฯได้รับการรับรองจาก FSC™ (Forest Stewardship Council™) ในประเภท Chain of Custody ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าแหล่งป่าไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน

อุดมการณ์เอสซีจี

การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้นคณะจัดการเครือฯ และพนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ

ตั้งมั่นในความเป็นธรรม

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วย หรือพนักงาน จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ขณะประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับเครือฯ

มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ

มุ่งกระทำการทุกอย่าง ด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทาง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อยู่ตลอดเวลา และอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมั่นในคุณค่าของคน

ให้ความสำคัญต่อ คุณค่าของพนักงาน และถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติที่มีค่าที่สุดพยายามคัดสรรบุคลากร ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงาน ให้การฝึกฝน พัฒนา และดูแลอย่างดี ด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนตามสมควร

ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่า จะดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่พึงมีต่อ ประเทศชาติและสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญจะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอยู่