เอสซีจี อีโค แวลู

จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคุ่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสร้างคุณค่า ให้กับสังคม เอสซีจีจึงให้ความสำคัญกับการวิจัย พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไปพร้อมกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเป็นองค์กรไทยรายแรก ที่กำหนดฉลากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทการรับรองตนเอง ภายใต้ฉลาก SCG eco value ตั้งแต่ ปี 2552

ความหมายของ “SCG eco value”

Eco มาจาก Ecology+Economy หมายถึง ความสมดุลกันของสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
Value หมายถึง คุณค่าที่ผู้บริโภค สังคม และสิ่งแวดล้อมได้รับจากการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการ

SCG eco value คือ ฉลากรับรองสินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

Eco Process คือ สินค้าหรือบริการ ที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Eco Use คือ สินค้าหรือบริการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อนำไปใช้

เพื่อให้การแสดงข้อมูลเชิงปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ได้รับฉลาก SCG eco value มีความน่าเชื่อถือและสร้างความมั่นใจ เอสซีจีจึงได้กำหนดกฎเกณฑ์การพิจารณาโดยอ้างอิง มาตรฐาน ISO14021 (Environmental Lables and Declarations-Self Declared Environmental Claims) ควบคู่ไปกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย และผลกระทบที่เกิดตลอดจนวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ อาทิ การออกแบบ การลดการใช้วัตถุดิบ พลังงาน น้ำในการผลิต และการใช้งานของผู้บริโภค การใช้วัสดุและพลังงานหมุนเวียน การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดของเสียและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาด้านเทคนิค (Technical Team) เป็นผู้พิจารณาให้การรับรองสินค้าและบริการดังกล่าว