การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวทาง

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ด้านเศรษฐกิจ

เราทำธุกิจด้วยความใส่ใจแก่ทุกๆกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง นักลงทุน ลูกค้า ผู้ประกอบการต่างๆ และชุมชน โดยการรับฟังทุกเสียง และร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ด้านสิ่งแวดล้อม

ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษขนาดใหญ่ เราจึงอยู่ในสถานะที่สามารถช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง โดยได้แสดงไว้ในวัฏจักรกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านล่าง เริ่มจากการจัดการและส่งเสริมการปลูกไม้เชิงพาณิชย์ เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ สวนไม้ดังกล่าวจัดเป็นแหล่งรองรับคาร์บอนได้ออกไซด์ ที่ส่งผลดีโดยตรงในการลดสภาวะโลกร้อน นอกจากนี้วัสดุเหลือใช้จากการผลิตเยื่อกระดาษได้แก่ เศษเปลือกไม้ และ Black Liquor ได้นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล สำหรับการผลิตกระดาษอุตสาหกรรมและบรรจุภัณฑ์นั้น จะใช้เยื่อกระดาษที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลด้วยการจัดเก็บรวบรวมกระดาษที่ ใช้แล้วอย่างเป็นระบบ นำเข้าโรงอัดเศษกระดาษและนำกลับสู่โรงงาน

  • อีโคไฟเบอร์
  • เอสซีจี อีโคแวลู
  • ฉลากเขียว
  • FSC™
  • คาร์บอน ฟุตปริ้นท์

ด้านสังคม

เรายึดมั่นในความเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกระบวนการของบริษัทฯ โดยการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมสากล โดยการพัฒนาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน และพัฒนาชุมชนในบริเวณโรงงานอีกด้วยโดยการให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างมั่นคง การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ พนักงานของ SCG Packaging จะต้องได้รับการดูแลเรื่องการฝึกอบรมพัฒนาเป็นอย่างดี รวมทั้งเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิมนุษยชน และสวัสดิการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานในทุกพื้นที่ที่ไปดำเนินธุรกิจ

กิจกรรมพัฒนาชุมชนรอบโรงงานได้ถูกจัดึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกคน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้แก่ มอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชน สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา ปกป้อง อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน

SCG Packaging ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะแก่พนักงาน ด้วยการสร้างระบบการพัฒนาความสามารถ (Competency Training) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับและทุกวิชาชีพให้สูงขึ้น เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนาพนักงานคือ การสร้างพนักงานให้มีความสามารถมีค่านิยมในการใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีสังคมที่พึ่งพาตนเองได้ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น