First slide
First slide
First slide
First slide
First slide
WEB ORDERING & DELIVER TRADING
First slide
E-PAYMENT
First slide
BILL ONLINE & DP ONLINE
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม
เราทำให้ ต้นไม้กับกระดาษ

อยู่คู่กันได้

ไทยเปเปอร์ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจเพื่อสร้างสรรสังคมที่ดีขึ้น โดยความร่วมมือจากทุกฝ่าย สำหรับแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เรายึดถือ แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลที่ดี

ดูเพิ่มเติม

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว ดูทั้งหมด

21 Mar

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมออกบูธเพื่อแนะนำสินค้าในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการร้านอาหารครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

21 Mar

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมลงนาม MOU โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี ร่วมกับสถ., อต. และ ธวพ.

06 Mar

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมลงนาม MOU ณ สำนักงานเขตสาทร

01 Mar

กระดาษถนอมสายตา Green Read จัดกิจกรรม Green Read Award 2019 ครั้งที่ 1