About Thai Paper

ภาพรวมบริษัท

 
“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อขยายธุรกิจเยื่อและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง”
 
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด ในเอสซีจี แพคเกจจิ้ง คือหนึ่งในผู้ผลิตเยื่อและกระดาษรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2526 ดำเนินธุรกิจเยื่อ ธุรกิจกระดาษ และธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,174,400 ตันต่อปี แบ่งเป็นกำลังการผลิตเยื่อ 602,400 ตันต่อปี และกำลังการผลิตกระดาษ 572,000 ตันต่อปี
 
ปัจจุบัน บริษัทมีฐานการผลิตอยู่ที่จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสมุทรสาคร โดยใช้วัตถุดิบการผลิตที่มีคุณภาพสูง จากบริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด
 
บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อให้ได้มาตรฐาน อาทิ การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ DCS (Distributed Control System) ในการควบคุมการผลิต และการใช้ระบบ web ordering เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานมากมาย ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 TIS/OHSAS 18001 Deming Application Prize และ Thailand Quality Award (TQA)
 
ทั้งยังได้รับการรับรอง FSC™ (Forest Stewardship Council™) ในประเภท Chain of Custody ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าแหล่งป่าไม้ที่นำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ามาจากแหล่งที่มีการจัดการอย่างยั่งยืน
 
บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาและควบคุมการผลิตในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ สอดคล้องกับพันธกิจของเอสซีจี ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งมอบสินค้าและบริการที่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค เพื่อยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคม ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน
 
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกไม้ยูคาลิปตัส เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าต่างๆ ของบริษัท โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก จนถึงการรับซื้อคืนไม้จากเกษตรกร เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง
 
นอกจากนี้ บริษัทยังพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้พลังงาน และรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนรอบโรงงานอีกด้วย
 
อุดมการณ์ 4 ของเอสซีจี
 
การดำเนินธุรกิจที่ดีจะต้องเป็นไปตามครรลองแห่งความถูกต้องและเป็นธรรม ดังนั้นคณะจัดการเครือฯ และพนักงานทุกระดับจึงยึดถือและปฏิบัติตามอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ คือ
 
  • ตั้งมั่น ในความเป็นธรรม
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้า ผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนธุรกิจ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจด้วยหรือพนักงานจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ขณะประกอบธุรกิจ หรือทำงานร่วมกับเอสซีจี
 
  • มุ่งมั่น ในความเป็นเลิศ
มุ่งกระทำการทุกอย่างด้วยความตั้งใจให้เกิดผลในทางที่ดีกว่าเสมอ โดยมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจอย่างดีเยี่ยม เต็มความสามารถ ขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง
 
  • เชื่อมั่น ในคุณค่าของคน
ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าเขาเหล่านั้นคือสมบัติที่มีค่าที่สุดพยายามคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมเข้ามาร่วมงานให้การฝึกฝนพัฒนา  และดูแลพนักงานด้วยสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม
 
  • ถือมั่น ในความรับผิดชอบต่อสังคม
ตั้งเจตนารมณ์ไว้ว่าจะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบที่พึงมีต่อประเทศชาติ และสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญ จะประพฤติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้แก่สังคม และทุกชุมชนที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอยู่