บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมรณรงค์ในโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี

10 เม.ย. 2562

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมกับ องค์การตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ยกระดับตลาดให้เป็นตลาด Go Green Plus ภายใต้โครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัย ให้คนไทยอยู่ดีกินดี  โดยมีการเดินรณรงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภายในตลาด มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับชนิดของอาหาร  และเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะ และการดูแลสุขอนามัยภายในตลาดให้ดียิ่งขึ้น   ที่ผ่านมาได้ร่วมรณรงค์แล้ว ณ ตลาดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี, ตลาดนัดเกษตรกร ต.บ้านสิงห์ จ.ราชบุรี, ตลาดสดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน, ตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม, ตลาดเทศบาลเมืองนครปฐม, ตลาดสดเทศบาลสามพราน, ตลาดกลางผักและผลไม้ (ปากคลองตลาด) กรุงเทพมหานคร ภาพประกอบ