เฟสท์ ร่วมลงนาม MOU โครงการ Go Green Plus ยกระดับตลาดท้องถิ่นสู่การเป็นตลาดสีเขียว

29 ม.ค. 2563

28 มกราคม 2563 - คุณวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ ในนามบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) นายประยูร รัตนเสนีย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) และนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ในการสานต่อโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี หรือ Go Green Plusซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาและเร่งผลักดันมาตรฐานของตลาดท้องถิ่น สนับสนุนให้เกิดการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความสะอาด ปลอดภัย เหมาะสมกับประเภทของอาหาร รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ค้าในตลาดตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่เกิดจากขยะที่ย่อยสลายยาก และคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นที่ตั้ง