กลุ่มกระดาษถ่ายเอกสาร SCGP ได้รับการรับรอง Made in Thailand (MiT)

20 ส.ค. 2564

ผลิตภัณฑ­กลุ่มกระดาษถ่ายเอกสาร โดย บริษัทผลิตภัณฑ­กระดาษไทย จำกัด และบริษัท ฟินิคพ พัลพ แอนด­
เพเพอร­ จำกัด (มหาชน) ใน SCGP ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ­คุณภาพที่ผลิตในประเทศไทย ภายใต้สัญลักษณ­ Made in
Thailand (MiT) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในกลุ่มผลิตภัณฑ­กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ­งาน
ทั่วไป จำนวน 9 แบรนด­ ได้แก่ ไอเดีย เวิร์ค ไอเดีย กรีน ไอเดีย แมกซ์ สุพรีม 70 และ 80 แกรม ดีไลท์ 70 แกรม สปริง 70
และ 80 แกรม และกระดาษถนอมสายตากรีนรีด 80 แกรม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ ตอบรับ
นโยบายของภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของพัสดุที่จะใช้ โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้
การรับรอง Made in Thailand (MiT) ต้องมีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
SCGP ร่วมสนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษในประเทศ ด้วยการผลิตกระดาษที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิตระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นและความภาคภูมิใจสินค้าไทย เพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต
อย่างยั่งยืน