SCGP จับมือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

24 พ.ค. 2565

                SCGP โดยคุณฟูเกียรติ พาณิชย์พิศาล ผู้จัดการส่วนขายกระดาษถ่ายเอกสาร และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยคุณชนินทร์ อิงศิโรรัตน์  หัวหน้าสำนักการคลังฝ่ายการพัสดุ ร่วมเป็นพันธมิตรส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการใช้ไม้ใหม่ นำกระดาษเหลือใช้ในสำนักงานกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นกระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีนโดยติดตั้งจุดรับเศษกระดาษเหลือใช้ไว้ในสำนักงาน และ SCGP จะดำเนินการนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลด้วยโซลูชัน SCGP Recycle ต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อม สู่สังคมที่น่าอยู่ และโลกที่ยั่งยืนร่วมกัน ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ SCGP ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

 “ร่วมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อช่วยให้ทรัพยากรได้หมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)”