กระดาษถ่ายเอกสารไอเดียสนับสนุนการจัดงาน “2022 IYF World Camp"

22 ก.ย. 2565

            กระดาษถ่ายเอกสารไอเดีย ภายใต้บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด สนับสนุนกระดาษถ่ายเอกสารไอเดียกรีนจำนวน 250 รีมให้มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship - IYF) สำหรับจัดงาน “2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture) โครงการค่ายภาษา และพัฒนาจิตใจเยาวชนนานาชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาและเปลี่ยนแปลงชีวิตเยาวชนให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เนื่องด้วยปัญหาเยาวชน อาทิ การติดยาเสพติด การพนัน เกมและอินเตอร์เน็ต ขาดความใส่ใจในการศึกษา ขาดความยับยั้งชั่งใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของเยาวชนในอนาคต IYF ได้รับความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมระดับนานาชาติ อาทิ IYF World Camp โครงการอาสาสมัครต่างประเทศ (Good News Corps) , Education Leaders Forum, Healing Mind, Mind Lecture, Language Academy เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ทำให้ IYF ได้รับรางวัลด้านเยาวชนในสาธารณรัฐเกาหลีและสหราชอาณาจักร ปัจจุบัน IYF กำลังพัฒนาโครงการความร่วมมือ หลากหลายด้านอย่างต่อเนื่องกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในนานาประเทศ อาทิ ออสเตรเลีย กานา เคนยา ออสเตรีย รวมถึงประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างจิตใจของเยาวชนให้เข้มแข็ง มีค่านิยมที่ถูกต้องในการใช้ชีวิต รวมทั้งยังพัฒนา ศักยภาพของพวกเขา เพื่อสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพให้กับสังคม และเติบโตด้วยจิตใจที่พร้อมคำนึง เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยการจัดอบรมค่ายเยาวชนในลักษณะนี้ ได้มีการจัดในทุกภูมิภาคทั่วโลก            ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหวังว่าการช่วยเหลือโครงการจะทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น